Załącznik do polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w PSInf Adam Gielewski

Zasady ochrony danych osobowych

1. System monitoringu wizyjnego.
   1.1. Pomieszczenia biurowe Organizacji objęte są systemem monitoringu wizyjnego.
   1.2. Uprawnienia do administrowaniem systemem monitoringu wizyjnego posiada Administrator Danych Osobowych.
   1.3. W zakresie bezpieczeństwa danych osobowych system monitoringu wizyjnego zapewnia monitorowanie wejść
do pomieszczeń będących obszarami przetwarzania i przechowywania danych osobowych.
   1.4. W zakresie zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych znajdujących się w systemie monitoringu wizyjnego
obowiązują następują ce zasady.
      1.4.1. Rejestratory systemu monitoringu wizyjnego znajduję się w pomieszczeniach chronionych systemem alarmowym.
      1.4.2. Dostęp do systemu posiada wyłącznie Administrator.
      1.4.3. Nagrania pobrane z rejestratorów są przechowywane wyłącznie w specjalnie do tego celu przeznaczonym folderze.

2. Sieć informatyczna
   2.1. Dostęp do fizycznych punktów przyłączenia do sieci informatycznej jest chroniony
przez systemy alarmowy oraz system monitoringu wizyjnego.
   2.2. Dostęp do sieci informatycznej z zewnątrz, za pośrednictwem Internetu, jest oparty
o szyfrowane kanały VPN. Uruchomienie połączenia VPN wymaga znajomości loginu, hasła oraz klucza szyfrującego.
   2.3. Komputery.
      2.3.1. Komputery znajdujące się w siedzibie Organizatora są chronione przez systemy opisane w punktach 1 i 2.
      2.3.2. Dostęp do oprogramowania zainstalowanego na komputerach jest oparty o indywidualne konta zabezpieczone hasłami.
      2.3.3. Komputer zabezpieczone są oprogramowaniem antywirusowym z funkcją firewall.