Polityka prywatnoś›ci

Załącznik do polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w PSInf Adam Gielewski

Zasady ochrony danych osobowych

1. System monitoringu wizyjnego.
  1.1. Pomieszczenia biurowe Organizacji objęte są… systemem monitoringu wizyjnego.
  1.2. Uprawnienia do administrowaniem systemem monitoringu wizyjnego posiada Administrator Danych Osobowych.
  1.3. W zakresie bezpieczeństwa danych osobowych system monitoringu wizyjnego zapewnia monitorowanie wejść‡ 
      do pomieszczeń będących obszarami przetwarzania i przechowywania danych osobowych.
  1.4. W zakresie zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych znajdujących się w systemie monitoringu wizyjnego 
      obowiązują następują…ce zasady.
      1.4.1. Rejestratory systemu monitoringu wizyjnego znajduję się™ w pomieszczeniach chronionych systemem alarmowym.
      1.4.2. Dostęp do systemu posiada wyłącznie Administrator.
      1.4.3. Nagrania pobrane z rejestratorów są… przechowywane wyłącznie w specjalnie do tego celu przeznaczonym folderze.

2. Sieć informatyczna
  2.1. Dostęp do fizycznych punktów przyłączenia do sieci informatycznej jest chroniony 
      przez systemy alarmowy oraz system monitoringu wizyjnego.
  2.2. Dostęp do sieci informatycznej z zewnątrz, za pośrednictwem Internetu, jest oparty 
      o szyfrowane kanały VPN. Uruchomienie połączenia VPN wymaga znajomoś›ci loginu,‚ hasła oraz klucza szyfrującego.
  2.3. Komputery.
      2.3.1. Komputery znajdują…ce się w siedzibie Organizatora są… chronione przez systemy opisane w punktach 1 i 2.
      2.3.2. Dostęp do oprogramowania zainstalowanego na komputerach jest oparty o indywidualne konta zabezpieczone hasłami.
      2.3.3. Komputer zabezpieczone są oprogramowaniem antywirusowym z funkcją firewall.