Ochrona danych osobowych

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Wykonując obowiązek wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osĂłb fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogĂłlne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) – przedstawiamy poniĹźej informacje dotyczące przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez Administratora Danych:

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest PSInf Adam Gielewski, z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Kraszewskiego 1, 85 – 240 Bydgoszcz zidentyfikowany dla celĂłw podatkowych pod NIP: 5542241547, oraz dla celĂłw statystycznych pod numerem REGON: 365299602.

Z Administratorem moĹźna się skontaktować poprzez adres e-mail: aleksandra@psinf.com, telefonicznie pod nr: 504 492 203 albo pisemnie na wskazany powyĹźej adres.

II. PRZETWARZANE DANE OSOBOWE

Dane są przetwarzane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w szczegĂłlności zaś zgodnie z postanowieniami OgĂłlnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Przetwarzamy dane, ktĂłre udostępnili Nam Państwo róşnymi kanałami komunikacji w tym pisemnie, mailowo lub telefonicznie. Dane mogły nam zostać przekazane w róşnych sytuacjach np. w ramach naszej współpracy w toku świadczonych przez Nas usług lub w toku prowadzonej na zlecenie Naszego klienta rekrutacji. Państwa dane mogliśmy rĂłwnieĹź pozyskać z innych ĹşrĂłdeł np. od Państwa kontrahentĂłw, z ktĂłrymi rĂłwnieĹź współpracujemy jako Naszymi klientami lub publicznie dostępnych ĹşrĂłdeł takich jak portale społecznościowe.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) RODO w celu nawiązania współpracy, zawarcia i wykonywania umowy świadczenia usług, udzielenia odpowiedzi na wszelkie skierowane do Nas pytania lub wnioski oraz prowadzenie dalszej korespondencji w tym zakresie, marketingu i kontaktu w sprawie innych informacji i usług, a takĹźe wykonania ciążących na Nas obowiązkĂłw prawnych, ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, obsługi zgłoszeń reklamacyjnych, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentĂłw księgowych.

W przypadku danych zbieranych w celu realizacji procesu rekrutacji prowadzonej na zlecenie Naszego Klienta podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi Państwa zgoda, jak rĂłwnieĹź przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy. Zgoda moĹźe być w kaĹźdej chwili cofnięta, przy czym jej cofnięcie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, ktĂłrego dokonano na jej podstawie. Cofnięcie zgody powoduje, Ĺźe Państwa udział w procesie rekrutacji nie będzie moĹźliwy. Podanie danych osobowych, o ktĂłrych mowa powyĹźej jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane takĹźe: w zakresie wizerunku oraz w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji – w przypadku wyraĹźenia stosowanej zgody. Podanie tych danych i wyraĹźenie zgĂłd jest dobrowolne i nie wpływa na moĹźliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).

Podmioty, ktĂłrych dotyczą dane to osoby biorące udział w prowadzonej przez Nas rekrutacji, Nasi Klienci i Kontrahenci, potencjalni kontrahenci, jak i ich pracownicy, przedstawiciele oraz osoby z nimi współpracujące.

W związku z relacjami biznesowymi i kontaktem moĹźemy przetwarzać następujące Dane: Dane identyfikacyjne, Dane teleadresowe, Dane dotyczące wykształcenia, stanowiska pracy i uprawnień zawodowych oraz inne Dane przekazane nam w związku ze współpracą lub kontaktem.

III. SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

WdroĹźone przez Nas procedury wewnętrzne gwarantują, Ĺźe zbierane Dane są:

  • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposĂłb przejrzysty dla osoby, ktĂłrej Dane dotyczą;
  • zbierane w konkretnych, wyraĹşnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposĂłb niezgodny z tymi celami;
  • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celĂłw, w ktĂłrych są przetwarzane;
  • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  • przechowywane w formie umoĹźliwiającej identyfikację osoby, ktĂłrej Dane dotyczą, przez okres nie dłuĹźszy, niĹź jest to niezbędne do celĂłw, w ktĂłrych Dane te są przetwarzane;
  • przetwarzane w sposĂłb zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środkĂłw technicznych lub organizacyjnych.

IV. POCHODZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzane dane osobowe przekazywane są nam bezpośrednio przez osoby, ktĂłrych dane dotyczą lub od innych administratorĂłw danych, z ktĂłrymi współpracujemy lub z powszechnie dostępnych ĹşrĂłdeł.

V. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzane dane osobowe moĹźemy przekazać podmiotom współpracującym z Nami, w celu prawidłowego wykonania łączącej Nas z Państwem Umowy oraz powiązanych z jej realizacją usług dodatkowych. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z Nami na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Dotyczy to np. podmiotĂłw świadczących na naszą rzecz usługi doradcze, pomoc prawną, podatkową, rachunkową.

W przypadku prowadzonych przez Nas procesĂłw rekrutacji odbiorcami Państwa danych osobowych oprĂłcz upowaĹźnionych do tego pracownikĂłw Administratora będą rĂłwnieĹź Nasi kontrahenci, na rzecz ktĂłrych prowadzimy lub będziemy prowadzili w przyszłości procesy rekrutacji.

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres nie dłuĹźszy niĹź jest to niezbędne do osiągnięcia celĂłw przetwarzania określonych powyĹźej oraz wynika to z obowiązujących przepisĂłw, w szczegĂłlności terminĂłw określonych w Ordynacji podatkowej oraz terminĂłw przedawnienia roszczeń wynikających z Kodeksu cywilnego. Po wygaśnięciu Umowy Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, o ile będą istniały podstawy do ich dalszego przetwarzania, przez okres wynikający z przepisĂłw prawa lub udzielonej przez Panią/Pana zgody.

W przypadku przekazania Nam danych w prowadzonym przez Nas procesie rekrutacji dane będziemy je przetwarzali przez okres rekrutacji, a w przypadku wyraĹźenia przez Państwa stosownej zgody rĂłwnieĹź w czasie przyszłych organizowanych przez Nas rekrutacji do czasu wycofania tej zgody.

VII. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI.

Nie podejmujemy decyzji, ktĂłre opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, danych osobowych.

VIII. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EOG.

Państwa Dane nie trafiają poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a jeśli w przyszłości miałoby dojść do transferu do miejsca poza terytorium EOG, podejmiemy odpowiednie kroki w celu zapewnienia ochrony Danych, w szczegĂłlności poprzez:

  • stosowanie określonych klauzul umownych zwanych „standardowymi klauzulami umownymi”, ktĂłre zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską; lub
  • transfer do krajĂłw, co do ktĂłrych Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony.

W takim przypadku, przysługuje Państwu prawo uzyskania kopii odpowiednich zabezpieczeń.

IX. UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH.

W zakresie i na zasadach określonych w RODO przysługuje Państwu prawo: dostępu do Danych, w tym prawo uzyskania ich kopi; żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; przenoszenia ich do innego administratora (w zakresie, w jakim podstawą ich przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy lub Państwa zgoda).

JeĹźeli przetwarzanie Danych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, ktĂłrego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Chcąc skorzystać, z ktĂłregokolwiek z powyĹźszych uprawnień naleĹźy przesłać żądanie wraz ze wskazaniem zakresu danych będących przedmiotem żądania na adres email lub listownie na adresy wskazane powyĹźej.

Zawsze przysługuje Państwu rĂłwnieĹź prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.