OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Wykonując obowiązek wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) – przedstawiamy poniżej informacje dotyczące przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez Administratora Danych:

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest PSInf Adam Gielewski, z siedzibą w Bydgoszczy przy u20 Stycznia 1920 r. 3/1, zidentyfikowany dla celów podatkowych pod NIP: 5542241547, oraz dla celów statystycznych pod numerem REGON: 365299602.

Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: aleksandra@psinf.com, telefonicznie pod nr: +48 52 324 3000 albo pisemnie na wskazany powyżej adres.

II. PRZETWARZANE DANE OSOBOWE

Dane są przetwarzane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w szczególności zaś zgodnie z postanowieniami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Przetwarzamy dane, które udostępnili Nam Państwo różnymi kanałami komunikacji w tym pisemnie, mailowo lub telefonicznie. Dane mogły nam zostać przekazane w różnych sytuacjach np. w ramach naszej współpracy w toku świadczonych przez Nas usług lub w toku prowadzonej na zlecenie Naszego klienta rekrutacji. Państwa dane mogliśmy również pozyskać z innych źródeł np. od Państwa kontrahentów, z którymi również współpracujemy jako Naszymi klientami lub publicznie dostępnych źródeł takich jak portale społecznościowe.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) RODO w celu nawiązania współpracy, zawarcia i wykonywania umowy świadczenia usług, udzielenia odpowiedzi na wszelkie skierowane do Nas pytania lub wnioski oraz prowadzenie dalszej korespondencji w tym zakresie, marketingu i kontaktu w sprawie innych informacji i usług, a także wykonania ciążących na Nas obowiązków prawnych, ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, obsługi zgłoszeń reklamacyjnych, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.

W przypadku danych zbieranych w celu realizacji procesu rekrutacji prowadzonej na zlecenie Naszego Klienta podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi Państwa zgoda, jak również przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, przy czym jej cofnięcie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie. Cofnięcie zgody powoduje, że Państwa udział w procesie rekrutacji nie będzie możliwy. Podanie danych osobowych, o których mowa powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane także: w zakresie wizerunku oraz w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji – w przypadku wyrażenia stosowanej zgody. Podanie tych danych i wyrażenie zgód jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).

Podmioty, których dotyczą dane to osoby biorące udział w prowadzonej przez Nas rekrutacji, Nasi Klienci i Kontrahenci, potencjalni kontrahenci, jak i ich pracownicy, przedstawiciele oraz osoby z nimi współpracujące.

W związku z relacjami biznesowymi i kontaktem możemy przetwarzać następujące Dane: Dane identyfikacyjne, Dane teleadresowe, Dane dotyczące wykształcenia, stanowiska pracy i uprawnień zawodowych oraz inne Dane przekazane nam w związku ze współpracą lub kontaktem.

III. SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

Wdrożone przez Nas procedury wewnętrzne gwarantują, że zbierane Dane są:

  • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której Dane dotyczą;
  • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której Dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których Dane te są przetwarzane;
  • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych, w tym ochroną przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

IV. POCHODZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzane dane osobowe przekazywane są nam bezpośrednio przez osoby, których dane dotyczą lub od innych administratorów danych, z którymi współpracujemy lub z powszechnie dostępnych źródeł.

V. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzane dane osobowe możemy przekazać podmiotom współpracującym z Nami, w celu prawidłowego wykonania łączącej Nas z Państwem Umowy oraz powiązanych z jej realizacją usług dodatkowych. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z Nami na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Dotyczy to np. podmiotów świadczących na naszą rzecz usługi doradcze, pomoc prawną, podatkową, rachunkową.

W przypadku prowadzonych przez Nas procesów rekrutacji odbiorcami Państwa danych osobowych oprócz upoważnionych do tego pracowników Administratora będą również Nasi kontrahenci, na rzecz których prowadzimy lub będziemy prowadzili w przyszłości procesy rekrutacji.

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania określonych powyżej oraz wynika to z obowiązujących przepisów, w szczególności terminów określnych w Ordynacji podatkowej oraz terminów przedawnienia roszczeń wynikających z Kodeksu cywilnego. Po wygaśnięciu Umowy Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, o ile będą istniały podstawy do ich dalszego przetwarzania, przez okres wynikający z przepisów prawa lub udzielonej przez Panią/Pana zgody.

W przypadku przekazania Nam danych w prowadzonym przez Nas procesie rekrutacji dane będziemy je przetwarzali przez okres rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Państwa stosownej zgody również w czasie przyszłych organizowanych przez Nas rekrutacji do czasu wycofania tej zgody.

VII. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI.

Nie podejmujemy decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, danych osobowych.

VIII. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EOG.

Państwa Dane nie trafiają poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a jeśli w przyszłości miałoby dojść do transferu do miejsca poza terytorium EOG, podejmiemy odpowiednie kroki w celu zapewnienia ochrony Danych, w szczególności poprzez:

  • stosowanie określonych klauzul umownych zwanych “standardowymi klauzulami umownymi”, które zostały zatwierdzone przez Komisją Europejską; lub
  • transfer do krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzją stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony.

W takim przypadku, przysługuje Państwu prawo uzyskania kopii odpowiednich zabezpieczeń.

IX. UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH.

W zakresie i na zasadach określonych w RODO przysługuje Państwu prawo: dostępu do Danych, w tym prawo uzyskania ich kopi; żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; przenoszenia ich do innego administratora (w zakresie, w jakim podstawą ich przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy lub Państwa zgoda).

Jeżeli przetwarzanie Danych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Chcąc skorzystać, z któregokolwiek z powyższych uprawnień należy przesłać żądanie wraz ze wskazaniem zakresu danych będących przedmiotem żądania na adres email lub listownie na adresy wskazane powyżej.

Zawsze przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.